Występowanie sIgE wobec białek mleka krowiego – korzyści z zastosowania diagnostyki molekularnej

Dr n. med. Emilia Majsiak

EMMA MDT Sp. z o.o.; Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny
Lublin

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko

Kierownik NZOZ Centrum Alergologii
Łódź

 

Występowanie sIgE wobec białek mleka krowiego

– korzyści z zastosowania diagnostyki molekularnej


The prevalence of specific immunoglobulins E cow’s milk proteins - the benefits of using molecular diagnostics

S u m m ar y
Cow’s milk proteins are one of the most important food allergens in early childhood. Measurements of sIgE to extract and allergenic molecules - casein (Bos d 8), β- lactoglobulin (Bos d 5) and α-lactoalbumin (Bos d 4) and bovine serum albumin (Bos d 6) are helpful in diagnosing cow’s milk allergy. The aim of the study was to analyze the occurrence of sIgE to the milk allergen and its allergenic molecules in the serum of people with potential allergies. The prevalence of sIgE to cow’s milk extract for 2 120 people in diagnosing for allergy by the multi-allergen panel amounted 4.62%. Together with sIgE to extract milk the most frequently recognized allergenic molecule was β-lactoglobulin. Detailed analysis of occurring allergen-specific IgE to cow’s milk shows their high percentage in children up to 1-2 years with a significant decrease in subsequent years. In almost 1/3 of patients with a negative sIgE result, the presence of antibodies to the cow milk extract was detected any of the milk molecules tested. The prevalence of antibodies E to individual molecules of milk was significantly more frequent in the sera of people where also detected sIgE to milk extract than in human sera, where antibodies against f02 not found. The smaller multi-allergen panels which contain selected extracts and allergen molecules for molecular diagnostics and which are a compromise between the amount of allergens tested and the price of the test. Daily routine molecular diagnostics for allergy offers a number of benefits, which enable higher diagnostic precision and allow for better management of the patient.
_______________

Białka mleka krowiego są jednym z najważniejszych alergenów pokarmowych we wczesnym dzieciństwie. W diagnozowaniu alergii na mleko krowie pomocne są oznaczenia sIgE wobec ekstraktu (f02), jak i molekuł alergenowych - kazeiny (Bos d 8), β- laktoglobuliny (Bos d 5) i α-laktoalbuminy (Bos d 4) oraz albuminy surowicy bydlęcej (Bos d 6).

Celem pracy była analiza występowania sIgE wobec alergenu mleka i jego poszczególnych molekuł w surowicy osób z potencjalną alergią. Częstość występowania sIgE wobec ekstraktu mleka krowiego u 2 120 osób diagnozowanych w kierunku alergii panelem multialergenowym wyniosła 4.62%. Razem z przeciwciałami E wobec ekstraktu mleka najczęściej występowały sIgE wobec β- laktoglobuliny. Szczegółowa analiza występujących sIgE wobec alergenu mleka wskazuje na ich wysoki odsetek u dzieci do 1-2 r.ż. ze znacznym spadkiem w latach kolejnych.

U niemal 1/3 pacjentów z negatywnym wynikiem sIgE wobec całego alergenu mleka stwierdzono obecność przeciwciał wobec którejś z badanych molekuł mleka. Częstość występowania przeciwciał E wobec poszczególnych molekuł mleka była statystycznie istotnie częstsza u osób, u których wykryto również sIgE wobec ekstraktu mleka niż w surowicach osób, u których nie stwierdzono obecności tych przeciwciał wobec f02. Mniejsze panele multialergenowe zawierające wybrane ekstrakty i molekuły alergenowe umożliwiają wykonywanie diagnostyki molekularnej stanowiąc kompromis pomiędzy ilością oznaczanych alergenów a ceną testu. Codzienna rutynowa diagnostyka molekularna alergii oferuje szereg korzyści, które umożliwiają wyższą precyzję diagnostyczną i pozwalają na lepsze zarządzanie pacjentem.

Białka mleka krowiego (BMK) są jednym z najważniejszych alergenów pokarmowych we wczesnym dzieciństwie [1]. Większość pacjentów uczulonych na mleko jest uczulonych na kilka białek mleka krowiego. Jednak profil reakcji IgE na te składniki może być bardzo różny [2].

Głównymi alergenami w mleku są kazeina (Bos d 8), β-laktoglobulina (Bos d 5) i α-laktoalbumina (Bos d 4), podczas gdy albumina surowicy bydlęcej (Bos d 6) jest mniejszym alergenem mleka, ale głównym alergenem wołowiny [3].

Diagnozowanie alergii na BMK opiera się głównie na wywiadzie klinicznym oraz na wynikach swoistych immunoglobulin E (sIgE) i/lub testach skórnych (SPT). Zarówno sIgE, jak SPT wobec ekstraktu jak i molekuł alergenowych mleka krowiego pokazuje dobrą czułość, ale gorszą swoistość [1]. Diagnostyka sIgE wobec molekuł mleka krowiego może być przydatna do monitorowania rozwoju tolerancji. Stężenia sIgE wobec kazeiny są użytecznym markerem nabywania tolerancji.
 
  • Niskie wykrywane stężenia sIgE wobec Bos d 4 dają większą szansę na rozwój tolerancji mleka krowiego,
  • Wysokie ich poziomy są silnie związane z alergią na mleko u dzieci i mogą wiązać się z alergią przetrwałą na BMK.
  • Niskie stężenia sIgE wobec ekstraktu mleka krowiego, Bos d 4, Bos d 5, oraz kazeiny u dzieci mogą prognozować nabycie tolerancji na mleko krowie w ciągu przyszłych 80 miesięcy [2].
 

Majsiak E:. Występowanie sIgE białek mleka krowiego – korzyści z zastosowania diagnostyki molekularnej. Alergia, 2018, 2; 32-36

________________________________
cały tekst do pobrania poniżej