FABER - Nowa generacja testów molekularnych do diagnozowania alergii IgE–zależnych

Dr n. med. Emilia Majsiak

EMMA MDT sp. z o.o.
Lublin


 

FABER - Nowa generacja testów molekularnych do diagnozowania
alergii IgE – zależnych


FABER - New generation of molecular tests to diagnose IgE-dependent allergies

S u m m ar y
FABER - is a new multiplex molecular test for measuring specific antibodies E (IgE) against 244 allergen components. At present, it is the most advanced diagnostic system, using the capabilities of nanotechnology to evaluate the concentration of specific immunoglobulins E against molecules and extracts of allergens, involving IT technology and communication platform through the use of innovative CDRS module to facilitate the presentation and analysis of patient tests results. Multi-parameter tests allow to evaluate multiple allergens from one test sample. The FABER test allows to evaluate 122 molecules and 122 allergens from 123 different allergen sources, foods, plants, animals and more. This new diagnostic tool is available from March 2016. It was officially presented on 13-15 October 2016 in Italy during 4th meeting of food allergy and anaphylaxis (FAAM - Food Allergy and Anaphylaxis Meeting) by Dr. Adriano Mari and his team of investigators from the Associated Centers for Molecular Allergology (CAAM) of Rome [1]. Test is designed for early and very precise diagnosis of allergies. It is important in allergic diseases such as asthma, rhinitis, urticaria, eczema, anaphylaxis, conjunctivitis, and gastrointestinal disorders. It is helpful to distinguish true allergy from symptoms caused by cross-reactions in patients with multivalent allergy and also to make decisions regarding the qualification of patients to SIT. In selected cases it is possible to predict the risk of occurrence of severe systemic reactions. The FABER test is the latest generation of tests to assess the concentration of specific immunoglobulins E for allergens. This is the most comprehensive, accurate, sensitive and precisive test for diagnosing IgE-dependent allergies.
______________


FABER – to nowy multipleksowy test molekularny do pomiaru swoistych przeciwciał E (IgE) wobec 244 komponentom alergenowym. Aktualnie, jest najbardziej zaawansowanym system diagnostycznym, wykorzystującym możliwości nanotechnologii do oceny stężenia swoistych immunoglobulin E wobec molekuł i ekstraktów alergenowych, angażujący technologię informatyczną oraz platformę komunikacyjną poprzez użycie innowacyjnego modułu CDRS w celu analizowania wyników pacjentów.

Testy multiparametrowe umożliwiają ocenę wielu alergenów w jednej próbce badanej. Test FABER pozwala ocenić 122 molekuły oraz 122 ekstrakty alergenowe pochodzące ze 123 różnych źródeł alergenowych, tj. pokarmy, rośliny, zwierzęta i inne.
To nowe narzędzie diagnostyczne dostępne jest od marca 2016 roku. Oficjalnie test FABER zaprezentowany został w dniach 13-15 październik 2016 we Włoszech podczas 4 spotkań ekspertów alergii pokarmowej i anafilaksji (FAAM – Food Allergy i Anaphylaxis Meeting) przez dr Adriano Mari i zespół jego badaczy z Centrum Alergologii Molekularnej (CAAM) z Rzymu.


Test przeznaczony jest do wczesnej i bardzo dokładnej diagnostyki alergii. Ma zastosowanie w chorobach alergicznych, takich jak astma, nieżyt nosa, pokrzywka, egzema, anafilaksja, zapalenie spojówek czy w alergii pokarmowej. Pomocny jest w rozróżnianiu prawdziwego uczulenia od objawów wywołanych reakcją krzyżową u pacjentów z alergią wieloważną oraz w podjęciu decyzji w zakresie kwalifikacji pacjentów do SIT. W wybranych przypadkach pozwala przewidzieć, ryzyko wystąpienia ciężkich, ogólnoustrojowych reakcji. Test FABER to najnowsza generacja testów oceny stężenia swoistych immunoglobulin E wobec alergenów. To najbardziej kompleksowy, dokładny, czuły i precyzyjny test do diagnozowania alergii IgE-zależnej.

Wprowadzenie kilkanaście lat temu pierwszego testu (mikromacierzy) do oceny molekuł alergenowych otworzyło ogromne możliwości diagnostyczne alergii IgE-zależnej. Badanie to, z niewielkiej ilości krwi pozwalało wykryć uczulenia dla różnych białek alergenowych, wytłumaczyć rozbieżne reakcje kliniczne u osób uczulonych, pozwalało również ograniczyć koszty diagnostyki wielu alergenów, ponieważ u pacjentów znaczenie kliniczne ma zazwyczaj więcej niż jeden alergen. Największą trudność nastręczał jednak sposób przedstawienia wyników otrzymywanych przy użyciu tej metody oraz ich analiza [2]. Od roku dostępna jest nowsza generacja testów molekularnych – FABER. Jest to system diagnostyczny na który składa się multiparametrowy immunoenzymatyczny test diagnostyczny alergii IgE-zależnej w nanotechnologii, pozwalający oznzczyć sIgE w surowicy krwi wobec molekuł i ekstraktów alergenowych oraz innowacyjny moduł CDRS, angażujący technologię informatyczną oraz platformę komunikacyjną, w celu ułatwienia sposobu przedstawiania oraz analizowania wyników pacjentów. Test powstał przy zaangażowaniu wielu instytucji pod nadzorem Centrum Alergologii Molekularnej w Rzymie (Włochy).
________________________________
cały tekst do pobrania poniżej